Velikost písma

 

OZ se usneslo

s ohledem na stále platné MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví jako správního úřadu příslušného podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), které to mimořádné opatření nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 s účinností ode dne 4. července 2020 od 0:00 hod. do odvolání a skrze, které zakazuje nebo omezuje slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob

 

proti pořádání Hlavické pouti 2020.

 

Hlasováno bylo:

Pro - (1)

Proti - (7)

Zdržel se - (0)

 

Odůvodnění:

Zastupitelé vyjádřili své názory týkající se pořádání Hlavické pouti v termínu 29. – 30. 8. 2020.

Dále byly zváženy veškeré aspekty problematiky s tím spojené a také byl při rozhodování vzat v potaz stávající vývoj zdravotní situace v Libereckém kraji a ostatních krajích ČR.

Vzhledem k tomu, že dle názoru epidemiologů i selským rozumem bude koronavirus mezi populací i po zbytek roku, 7 zastupitelů z 8 rozhodlo, že primárně nesmí být ohroženo zdraví našich zejména starších spoluobčanů. Ano, Hlavická pouť je tradiční akcí, ale odloženy jsou i významnější akce než naše pouť (olympiáda, významné soutěže atd.). Zavlečení nákazy do naší obce, vedoucí k případnému poškození zdraví či dokonce úmrtí našich spoluobčanů, si zastupitelé obce svým hlasováním nepřejí a rozhodně si to nechtějí vzít na svědomí. Nelze totiž předpokládat, že budou dodržovány odstupy mezi lidmi a průběžně dezinfikovány stánky, výrobky, atrakce apod. Těm, které naše rozhodnutí zklamalo, se omlouváme, ale snad naše důvody pochopí.

Obecním úřadem budou vytvořeny plakáty informující širokou veřejnost o opětovném konání Hlavické pouti v roce 2021.

 

 

Administrátor: Lenka Kristková